RegistrationDateFlight NoFromViaTo
VH-VZY17/08/2019QF182Auckland Sydney
VH-VZY17/08/2019QF181Sydney Auckland
VH-VZY17/08/2019QF147Sydney Auckland
VH-VZY18/08/2019QF154Auckland Melbourne
VH-VZY18/08/2019QF157Melbourne Auckland
VH-VZY19/08/2019QF154Auckland Melbourne
VH-VZY19/08/2019QF157Melbourne Auckland
VH-VZY20/08/2019QF154Auckland Melbourne
VH-VZY20/08/2019QF157Melbourne Auckland
VH-VZY21/08/2019QF154Auckland Melbourne
VH-VZY21/08/2019QF620Melbourne Brisbane
VH-VZY21/08/2019QF545Brisbane Sydney
VH-VZY21/08/2019QF493Sydney Melbourne
VH-VZY22/08/2019QF45Melbourne Denpasar
VH-VZY22/08/2019QF132Christchurch Melbourne
VH-VZY22/08/2019QF46Denpasar Melbourne
VH-VZY22/08/2019QF133Melbourne Christchurch
VH-VZY23/08/2019QF177Melbourne Queenstown
VH-VZY23/08/2019QF178Queenstown Melbourne
VH-VZY23/08/2019QF155Melbourne Auckland
VH-VZY24/08/2019QF142Auckland Sydney
VH-VZY24/08/2019QF145Sydney Auckland
VH-VZY25/08/2019QF154Auckland Melbourne
VH-VZY25/08/2019QF157Melbourne Auckland
VH-VZY26/08/2019QF142Auckland Sydney
VH-VZY26/08/2019QF145Sydney Auckland
VH-VZY26/08/2019QF148Auckland Sydney
VH-VZY27/08/2019QF141Sydney Auckland
VH-VZY27/08/2019QF144Auckland Sydney
VH-VZY27/08/2019QF147Sydney Auckland
VH-VZY28/08/2019QF140Auckland Sydney
VH-VZY28/08/2019QF145Sydney Auckland
VH-VZY28/08/2019QF148Auckland Sydney
VH-VZY29/08/2019QF403Sydney Melbourne
VH-VZY29/08/2019QF702Melbourne Cairns
VH-VZY29/08/2019QF703Cairns Melbourne
VH-VZY29/08/2019QF454Melbourne Sydney
VH-VZY29/08/2019QF467Sydney Melbourne
VH-VZY30/08/2019QF45Melbourne Denpasar
VH-VZY30/08/2019QF132Christchurch Melbourne
VH-VZY30/08/2019QF46Denpasar Melbourne
VH-VZY30/08/2019QF133Melbourne Christchurch
VH-VZY31/08/2019QF155Melbourne Auckland
VH-VZY31/08/2019QF156Auckland Melbourne
VH-VZY31/08/2019QF151Melbourne Auckland
VH-VZY01/09/2019QF120Auckland Brisbane
VH-VZY01/09/2019QF135Brisbane Christchurch
VH-VZY01/09/2019QF57Brisbane Port Moresby
VH-VZY01/09/2019QF58Port Moresby Brisbane
VH-VZY02/09/2019QF138Christchurch Sydney
VH-VZY02/09/2019QF121Sydney Queenstown
VH-VZY02/09/2019QF122Queenstown Sydney
VH-VZY02/09/2019QF139Sydney Christchurch
VH-VZY03/09/2019QF138Christchurch Sydney
VH-VZY03/09/2019QF121Sydney Queenstown
VH-VZY03/09/2019QF122Queenstown Sydney
VH-VZY03/09/2019QF139Sydney Christchurch
VH-VZY04/09/2019QF138Christchurch Sydney
VH-VZY04/09/2019QF121Sydney Queenstown
VH-VZY04/09/2019QF122Queenstown Sydney
VH-VZY04/09/2019QF139Sydney Christchurch
VH-VZY05/09/2019QF138Christchurch Sydney
VH-VZY05/09/2019QF121Sydney Queenstown
VH-VZY05/09/2019QF122Queenstown Sydney
VH-VZY05/09/2019QF139Sydney Christchurch
VH-VZY06/09/2019QF138Christchurch Sydney
VH-VZY06/09/2019QF101Sydney Nadi
VH-VZY06/09/2019QF102Nadi Sydney
VH-VZY07/09/2019QF91Sydney Noumea
VH-VZY07/09/2019QF92Noumea Sydney
VH-VZY07/09/2019QF147Sydney Auckland
VH-VZY08/09/2019QF154Auckland Melbourne
VH-VZY08/09/2019QF157Melbourne Auckland
VH-VZY09/09/2019QF142Auckland Sydney
VH-VZY09/09/2019QF145Sydney Auckland
VH-VZY09/09/2019QF148Auckland Sydney
VH-VZY10/09/2019QF141Sydney Auckland
VH-VZY10/09/2019QF144Auckland Sydney
VH-VZY10/09/2019QF548Sydney Brisbane
VH-VZY11/09/2019QF501Brisbane Sydney
VH-VZY11/09/2019QF739Sydney Adelaide
VH-VZY11/09/2019QF587Adelaide Perth
VH-VZY11/09/2019QF810Perth Adelaide
VH-VZY11/09/2019QF656Adelaide Brisbane
VH-VZY12/09/2019QF661Brisbane Adelaide
VH-VZY12/09/2019QF678Adelaide Melbourne
VH-VZY12/09/2019QF434Melbourne Sydney
VH-VZY12/09/2019QF569Sydney Perth
VH-VZY13/09/2019QF642Perth Sydney
VH-VZY13/09/2019QF451Sydney Melbourne
VH-VZY14/09/2019QF412Melbourne Sydney
VH-VZY14/09/2019QF790Sydney Alice Springs
VH-VZY14/09/2019QF791Alice Springs Sydney
VH-VZY14/09/2019QF455Sydney Melbourne
VH-VZY14/09/2019QF492Melbourne Sydney
VH-VZY15/09/2019QF790Sydney Alice Springs
VH-VZY15/09/2019QF791Alice Springs Sydney
VH-VZY16/09/2019QF141Sydney Auckland
VH-VZY16/09/2019QF144Auckland Sydney