FromViaTo
Hong Kong Sydney
Honolulu Sydney
Johannesburg Sydney
Perth Sydney
San Francisco Sydney
San FranciscoBrisbaneSydney
Santiago de Chile Sydney
Sydney Hong Kong
Sydney Honolulu
Sydney Johannesburg
Sydney Perth
Sydney San Francisco
Sydney Santiago de Chile
Sydney Tokyo Haneda
Tokyo Haneda Sydney