FromViaTo
Hong Kong Sydney
Honolulu Sydney
Johannesburg Sydney
Los Angeles Sydney
Perth Sydney
San Francisco Sydney
Sydney Hong Kong
Sydney Honolulu
Sydney Johannesburg
Sydney Los Angeles
Sydney Perth
Sydney San Francisco
Sydney Tokyo Haneda
Tokyo Haneda Sydney