RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-ZBKI22/03/2021BA165London Heathrow Tel Aviv
G-ZBKI22/03/2021BA164Tel Aviv London Heathrow
G-ZBKI25/03/2021BA165London Heathrow Tel Aviv
G-ZBKI25/03/2021BA164Tel Aviv London Heathrow
G-ZBKI26/03/2021BA243London Heathrow Mexico City
G-ZBKI26/03/2021BA242Mexico City London Heathrow
G-ZBKI28/03/2021BA293London Heathrow Washington Dulles
G-ZBKI29/03/2021BA243London Heathrow Mexico City
G-ZBKI29/03/2021BA242Mexico City London Heathrow
G-ZBKI30/03/2021BA105London Heathrow Dubai
G-ZBKI31/03/2021BA104Dubai London Heathrow
G-ZBKI31/03/2021BA33London Heathrow Kuala Lumpur
G-ZBKI03/04/2021BA34Kuala Lumpur London Heathrow
G-ZBKI04/04/2021BA287London Heathrow San Francisco
G-ZBKI04/04/2021BA286San Francisco London Heathrow
G-ZBKI09/04/2021BA3592London Heathrow Atlanta
G-ZBKI09/04/2021BA3593Atlanta London Heathrow
G-ZBKI12/04/2021BA287London Heathrow San Francisco
G-ZBKI12/04/2021BA287London Heathrow San Francisco
G-ZBKI12/04/2021BA286San Francisco London Heathrow
G-ZBKI16/04/2021BA287London Heathrow San Francisco
G-ZBKI16/04/2021BA286San Francisco London Heathrow
G-ZBKI18/04/2021BA269London Heathrow Los Angeles
G-ZBKI18/04/2021BA268Los Angeles London Heathrow
G-ZBKI20/04/2021BA917Stuttgart London Heathrow
G-ZBKI20/04/2021BA3592London Heathrow Atlanta
G-ZBKI20/04/2021BA3593Atlanta London Heathrow