RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-ZBKA27/03/2021BA143London Heathrow Delhi
G-ZBKA28/03/2021BA142Delhi London Heathrow
G-ZBKA29/03/2021BA3570London Heathrow Kuala Lumpur
G-ZBKA31/03/2021BA3571Kuala Lumpur London Heathrow
G-ZBKA31/03/2021BA3588London Heathrow Halifax
G-ZBKA01/04/2021BA3589Halifax London Heathrow
G-ZBKA02/04/2021BA287London Heathrow San Francisco
G-ZBKA02/04/2021BA286San Francisco London Heathrow
G-ZBKA03/04/2021BA3570London Heathrow Kuala Lumpur
G-ZBKA05/04/2021BA3571Kuala Lumpur London Heathrow
G-ZBKA05/04/2021BA3588London Heathrow Halifax
G-ZBKA06/04/2021BA3589Halifax London Heathrow
G-ZBKA09/04/2021BA49London Heathrow Seattle
G-ZBKA09/04/2021BA48Seattle London Heathrow
G-ZBKA12/04/2021BA243London Heathrow Mexico City
G-ZBKA12/04/2021BA242Mexico City London Heathrow
G-ZBKA14/04/2021BA165FLondon Heathrow Tel Aviv
G-ZBKA14/04/2021BA164FTel Aviv London Heathrow
G-ZBKA21/04/2021BA33London Heathrow Kuala Lumpur