RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-ZBJC22/10/2020BA712London Heathrow Zurich
G-ZBJC22/10/2020BA713Zurich London Heathrow
G-ZBJC25/10/2020BA143London Heathrow Delhi
G-ZBJC26/10/2020BA142Delhi London Heathrow
G-ZBJC26/10/2020BA143London Heathrow Delhi
G-ZBJC27/10/2020BA142Delhi London Heathrow
G-ZBJC27/10/2020BA9London Heathrow Bangkok
G-ZBJC28/10/2020BA10Bangkok London Heathrow
G-ZBJC29/10/2020BA712London Heathrow Zurich
G-ZBJC29/10/2020BA713Zurich London Heathrow
G-ZBJC30/10/2020BA632London Heathrow Athens
G-ZBJC30/10/2020BA633Athens London Heathrow
G-ZBJC31/10/2020BA277London Heathrow Hyderabad
G-ZBJC01/11/2020BA276Hyderabad London Heathrow
G-ZBJC02/11/2020BA247London Heathrow Sao Paulo Guarulhos
G-ZBJC03/11/2020BA246Sao Paulo Guarulhos London Heathrow
G-ZBJC05/11/2020BA227London Heathrow Atlanta
G-ZBJC05/11/2020BA226Atlanta London Heathrow
G-ZBJC06/11/2020BA277London Heathrow Hyderabad
G-ZBJC07/11/2020BA276Hyderabad London Heathrow
G-ZBJC08/11/2020BA400London Heathrow Cairo
G-ZBJC09/11/2020BA401Cairo London Heathrow
G-ZBJC09/11/2020BA259London Heathrow Lahore
G-ZBJC10/11/2020BA258Lahore London Heathrow
G-ZBJC13/11/2020BA195London Heathrow Houston
G-ZBJC17/11/2020BA9London Heathrow Bangkok
G-ZBJC18/11/2020BA10Bangkok London Heathrow
G-ZBJC21/11/2020BA712London Heathrow Zurich
G-ZBJC21/11/2020BA713Zurich London Heathrow
G-ZBJC22/11/2020BA67London Heathrow Philadelphia