RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-XWBF05/02/2021BA81London Heathrow Accra
G-XWBF06/02/2021BA81London Heathrow Accra
G-XWBF06/02/2021BA78Accra London Heathrow
G-XWBF07/02/2021BA81London Heathrow Accra
G-XWBF07/02/2021BA78Accra London Heathrow
G-XWBF09/02/2021BA215London Heathrow Boston
G-XWBF09/02/2021BA214Boston London Heathrow
G-XWBF10/02/2021BA81London Heathrow Accra
G-XWBF10/02/2021BA78Accra London Heathrow
G-XWBF11/02/2021BA81London Heathrow Accra
G-XWBF11/02/2021BA78Accra London Heathrow
G-XWBF12/02/2021BA165FLondon Heathrow Tel Aviv
G-XWBF12/02/2021BA164FTel Aviv London Heathrow
G-XWBF13/02/2021BA293London Heathrow Washington Dulles
G-XWBF15/02/2021BA215London Heathrow Boston
G-XWBF15/02/2021BA214Boston London Heathrow
G-XWBF17/02/2021BA293London Heathrow Washington Dulles
G-XWBF18/02/2021BA292Washington Dulles London Heathrow
G-XWBF20/02/2021BA81London Heathrow Accra
G-XWBF20/02/2021BA78Accra London Heathrow
G-XWBF21/02/2021BA81London Heathrow Accra
G-XWBF21/02/2021BA78Accra London Heathrow
G-XWBF22/02/2021BA165FLondon Heathrow Tel Aviv
G-XWBF22/02/2021BA164FTel Aviv London Heathrow
G-XWBF23/02/2021BA165FLondon Heathrow Tel Aviv
G-XWBF23/02/2021BA164FTel Aviv London Heathrow
G-XWBF25/02/2021BA118Bengaluru London Heathrow
G-XWBF01/03/2021BA293London Heathrow Washington Dulles
G-XWBF03/03/2021BA293London Heathrow Washington Dulles
G-XWBF05/03/2021BA215London Heathrow Boston