RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VROY18/05/2019VS73Manchester Orlando
G-VROY18/05/2019VS74Orlando Manchester
G-VROY19/05/2019VS73Manchester Orlando
G-VROY19/05/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY20/05/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY20/05/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY21/05/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY21/05/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY22/05/2019VS73Manchester Orlando
G-VROY22/05/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROY23/05/2019VS65London Gatwick Montego Bay
G-VROY23/05/2019VS66Montego Bay London Gatwick
G-VROY25/05/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY25/05/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROY27/05/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROY27/05/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY28/05/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY28/05/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY29/05/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY29/05/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY30/05/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY30/05/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY31/05/2019VS73Manchester Orlando
G-VROY31/05/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROY01/06/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROY01/06/2019VS74Orlando Manchester
G-VROY02/06/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY02/06/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY03/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY03/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY04/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY04/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY05/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY05/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY07/06/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY07/06/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY08/06/2019VS73Manchester Orlando
G-VROY08/06/2019VS74Orlando Manchester
G-VROY09/06/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY09/06/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY10/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY10/06/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROY13/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY13/06/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROY14/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY14/06/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROY15/06/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROY15/06/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROY16/06/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROY16/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY17/06/2019VS75Manchester Orlando