RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VROY22/09/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY22/09/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY23/09/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY23/09/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY24/09/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY24/09/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY25/09/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY25/09/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY26/09/2019VS848PManchester Orlando
G-VROY26/09/2019VS1403Orlando Manchester
G-VROY27/09/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY27/09/2019VS72Orlando Glasgow
G-VROY28/09/2019VS71Glasgow Orlando
G-VROY28/09/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROY29/09/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROY29/09/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY30/09/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY30/09/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY02/10/2019VS807PManchester London Gatwick
G-VROY03/10/2019VS807PManchester London Gatwick
G-VROY03/10/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY03/10/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROY06/10/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY06/10/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROY07/10/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY07/10/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROY08/10/2019VS65London Gatwick Montego Bay
G-VROY08/10/2019VS66Montego Bay London Gatwick
G-VROY09/10/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY09/10/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROY10/10/2019VS65London Gatwick Montego Bay
G-VROY10/10/2019VS66Montego Bay London Gatwick
G-VROY11/10/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROY11/10/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY12/10/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY12/10/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY13/10/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY13/10/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY14/10/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROY14/10/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROY15/10/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY15/10/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY16/10/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY16/10/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY17/10/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY17/10/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY18/10/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROY18/10/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROY19/10/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY19/10/2019VS76Orlando Manchester
G-VROY20/10/2019VS75Manchester Orlando
G-VROY20/10/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROY21/10/2019VS15London Gatwick Orlando