Date InMaintenance FacilityDate OutWork
03/02/2012Hong Kong28/10/2012-> 14J/66W/375Y
02/12/2012Frankfurt10/12/2012 
17/10/2014Xiamen Gaoqi16/11/2014 
08/02/2015London Gatwick14/02/2015 
06/01/2016Amsterdam09/01/2016 
08/11/2016Xiamen Gaoqi27/11/2016 
22/03/2018London Gatwick28/03/2018 
12/07/2018London Gatwick18/07/2018 
31/10/2018Xiamen Gaoqi20/11/2018 
20/01/2018London Gatwick  
20/11/2018London Gatwick29/11/2018 
12/04/2019London Gatwick21/04/2019