RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VROS22/07/2019VS49London Gatwick Orlando
G-VROS22/07/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROS23/07/2019VS65London Gatwick Montego Bay
G-VROS23/07/2019VS66Montego Bay London Gatwick
G-VROS25/07/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROS25/07/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROS26/07/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROS26/07/2019VS72Orlando Glasgow
G-VROS27/07/2019VS71Glasgow Orlando
G-VROS27/07/2019VS76Orlando Manchester
G-VROS28/07/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROS28/07/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROS29/07/2019VS73Manchester Orlando
G-VROS29/07/2019VS74Orlando Manchester
G-VROS30/07/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROS30/07/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROS31/07/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROS31/07/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROS01/08/2019VS73Manchester Orlando
G-VROS01/08/2019VS74Orlando Manchester
G-VROS02/08/2019VS810PManchester London Gatwick
G-VROS02/08/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROS02/08/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROS04/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROS04/08/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROS06/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROS06/08/2019VS74Orlando Manchester
G-VROS07/08/2019VS73Manchester Orlando
G-VROS07/08/2019VS74Orlando Manchester
G-VROS08/08/2019VS73Manchester Orlando
G-VROS08/08/2019VS74Orlando Manchester
G-VROS09/08/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROS09/08/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROS10/08/2019VS75Manchester Orlando
G-VROS10/08/2019VS72Orlando Glasgow
G-VROS11/08/2019VS872PGlasgow Belfast International
G-VROS11/08/2019VS161Belfast International Orlando
G-VROS11/08/2019VS162Orlando Belfast International
G-VROS12/08/2019VS862PBelfast International Manchester
G-VROS12/08/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROS12/08/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROS13/08/2019VS73Manchester Orlando
G-VROS13/08/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROS14/08/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROS14/08/2019VS50Orlando London Gatwick
G-VROS15/08/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROS15/08/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROS17/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROS17/08/2019VS72Orlando Glasgow
G-VROS18/08/2019VS872PGlasgow Belfast International
G-VROS18/08/2019VS161Belfast International Orlando
G-VROS18/08/2019VS162Orlando Belfast International
G-VROS19/08/2019VS862PBelfast International London Gatwick
G-VROS19/08/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROS19/08/2019VS50Orlando London Gatwick
G-VROS20/08/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROS20/08/2019VS74Orlando Manchester