Date InMaintenance FacilityDate OutWork
17/06/2012Frankfurt04/07/2012 
12/08/2012Hong Kong08/09/2012-> 14J/66W/375Y
13/02/2014Xiamen Gaoqi19/03/2014 
15/01/2016Xiamen Gaoqi03/02/2016 
20/01/2017Xiamen Gaoqi10/02/2017 
23/11/2017Xiamen Gaoqi12/12/2017 
18/09/2018London Gatwick27/09/2018 
23/10/2018London Gatwick03/11/2018