RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VROM18/05/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROM18/05/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROM19/05/2019VS75Manchester Orlando
G-VROM19/05/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROM21/05/2019VS65London Gatwick Montego Bay
G-VROM21/05/2019VS66Montego Bay London Gatwick
G-VROM23/05/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VROM23/05/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VROM24/05/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROM24/05/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROM25/05/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROM25/05/2019VS72Orlando Glasgow
G-VROM26/05/2019VS872PGlasgow Belfast International
G-VROM26/05/2019VS161Belfast International Orlando
G-VROM26/05/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROM27/05/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VROM27/05/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VROM28/05/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROM28/05/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROM30/05/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VROM30/05/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VROM31/05/2019VS871PLondon Gatwick Glasgow
G-VROM31/05/2019VS71Glasgow Orlando
G-VROM31/05/2019VS74Orlando Manchester
G-VROM01/06/2019VS73Manchester Orlando
G-VROM01/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VROM02/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VROM02/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VROM04/06/2019VS73Manchester Orlando
G-VROM04/06/2019VS74Orlando Manchester
G-VROM05/06/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROM05/06/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROM06/06/2019VS127Manchester New York JFK
G-VROM06/06/2019VS128New York JFK Manchester
G-VROM07/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VROM07/06/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VROM08/06/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROM08/06/2019VS72Orlando Glasgow
G-VROM09/06/2019VS872PGlasgow Belfast International
G-VROM09/06/2019VS161Belfast International Orlando
G-VROM09/06/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROM10/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROM10/06/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROM11/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROM11/06/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VROM13/06/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VROM13/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VROM14/06/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROM14/06/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROM15/06/2019VS109Manchester Atlanta
G-VROM15/06/2019VS110Atlanta Manchester
G-VROM16/06/2019VS874PManchester London Gatwick
G-VROM16/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VROM16/06/2019VS162Orlando Belfast International