RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VNYL18/05/2019VS9London Heathrow New York JFK
G-VNYL18/05/2019VS46New York JFK London Heathrow
G-VNYL19/05/2019VS105London Heathrow Seattle
G-VNYL19/05/2019VS106Seattle London Heathrow
G-VNYL20/05/2019VS23London Heathrow Los Angeles
G-VNYL20/05/2019VS24Los Angeles London Heathrow
G-VNYL22/05/2019VS19London Heathrow San Francisco
G-VNYL22/05/2019VS20San Francisco London Heathrow
G-VNYL23/05/2019VS23London Heathrow Los Angeles
G-VNYL23/05/2019VS24Los Angeles London Heathrow
G-VNYL27/05/2019VS105London Heathrow Seattle
G-VNYL27/05/2019VS106Seattle London Heathrow
G-VNYL28/05/2019VS105London Heathrow Seattle
G-VNYL28/05/2019VS106Seattle London Heathrow
G-VNYL29/05/2019VS105London Heathrow Seattle
G-VNYL29/05/2019VS106Seattle London Heathrow
G-VNYL30/05/2019VS105London Heathrow Seattle
G-VNYL30/05/2019VS106Seattle London Heathrow
G-VNYL01/06/2019VS461London Heathrow Johannesburg
G-VNYL02/06/2019VS462Johannesburg London Heathrow
G-VNYL03/06/2019VS5London Heathrow Miami
G-VNYL03/06/2019VS6Miami London Heathrow
G-VNYL04/06/2019VS19London Heathrow San Francisco
G-VNYL04/06/2019VS20San Francisco London Heathrow
G-VNYL05/06/2019VS250London Heathrow Shanghai Pudong
G-VNYL06/06/2019VS251Shanghai Pudong London Heathrow
G-VNYL06/06/2019VS449London Heathrow Johannesburg
G-VNYL07/06/2019VS450Johannesburg London Heathrow
G-VNYL08/06/2019VS7London Heathrow Los Angeles
G-VNYL08/06/2019VS8Los Angeles London Heathrow
G-VNYL09/06/2019VS155London Heathrow Las Vegas
G-VNYL10/06/2019VS23London Heathrow Los Angeles
G-VNYL10/06/2019VS24Los Angeles London Heathrow
G-VNYL11/06/2019VS449London Heathrow Johannesburg
G-VNYL12/06/2019VS450Johannesburg London Heathrow
G-VNYL13/06/2019VS5London Heathrow Miami
G-VNYL13/06/2019VS6Miami London Heathrow
G-VNYL14/06/2019VS5London Heathrow Miami
G-VNYL14/06/2019VS6Miami London Heathrow
G-VNYL15/06/2019VS105London Heathrow Seattle
G-VNYL15/06/2019VS106Seattle London Heathrow
G-VNYL16/06/2019VS105London Heathrow Seattle
G-VNYL16/06/2019VS106Seattle London Heathrow
G-VNYL17/06/2019VS5London Heathrow Miami