Date InMaintenance FacilityDate OutWork
28/11/2016Xiamen Gaoqi17/12/2016 
11/12/2017Manchester23/12/2017Red Wrapped Rear -> Billboard Metallic
13/12/2018Xiamen Gaoqi01/01/2019 
15/09/2019London Gatwick25/09/2019