RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VAST16/11/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST16/11/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST17/11/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST17/11/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST18/11/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST18/11/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST20/11/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST20/11/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST21/11/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST21/11/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST22/11/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST22/11/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST23/11/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST23/11/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST24/11/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST24/11/2019VS76Orlando Boston
G-VAST24/11/2019VS76XBoston Manchester
G-VAST25/11/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST25/11/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST26/11/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST26/11/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST27/11/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST27/11/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST28/11/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST28/11/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST29/11/2019VS65London Gatwick Montego Bay
G-VAST29/11/2019VS66Montego Bay London Gatwick
G-VAST30/11/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST30/11/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST04/12/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST04/12/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST05/12/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VAST05/12/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VAST06/12/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST06/12/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST07/12/2019VS57London Gatwick Bridgetown
G-VAST07/12/2019VS78Barbados Manchester
G-VAST08/12/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST08/12/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST09/12/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST09/12/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST11/12/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST11/12/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST12/12/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST12/12/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST13/12/2019VS57London Gatwick Bridgetown
G-VAST13/12/2019VS58Bridgetown London Gatwick
G-VAST14/12/2019VS57London Gatwick Bridgetown
G-VAST14/12/2019VS58Bridgetown London Gatwick