RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VAST18/05/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST18/05/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST19/05/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VAST19/05/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VAST20/05/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST20/05/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST21/05/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST21/05/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST22/05/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST22/05/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST23/05/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST23/05/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST24/05/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST24/05/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST26/05/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST26/05/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST27/05/2019VS109Manchester Atlanta
G-VAST27/05/2019VS110Atlanta Manchester
G-VAST29/05/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST29/05/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST30/05/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST30/05/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST31/05/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST31/05/2019VS72Orlando Glasgow
G-VAST01/06/2019VS71Glasgow Orlando
G-VAST01/06/2019VS72Orlando Glasgow
G-VAST02/06/2019VS872PGlasgow Belfast International
G-VAST02/06/2019VS161Belfast International Orlando
G-VAST02/06/2019VS162Orlando Belfast International
G-VAST03/06/2019VS862PBelfast International Manchester
G-VAST03/06/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST03/06/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST04/06/2019VS109Manchester Atlanta
G-VAST04/06/2019VS110Atlanta Manchester
G-VAST05/06/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST05/06/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST06/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST06/06/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST08/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST08/06/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST09/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST09/06/2019VS162Orlando Belfast International
G-VAST10/06/2019VS862PBelfast International Manchester
G-VAST11/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST11/06/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST12/06/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST12/06/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST13/06/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST13/06/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST14/06/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST14/06/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST15/06/2019VS15London Gatwick Orlando
G-VAST15/06/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST16/06/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VAST16/06/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VAST17/06/2019VS29London Gatwick Barbados