RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-VAST17/08/2019VS109Manchester Atlanta
G-VAST17/08/2019VS110Atlanta Manchester
G-VAST18/08/2019VS874PManchester London Gatwick
G-VAST18/08/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VAST18/08/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VAST19/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST20/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST20/08/2019VS16Orlando London Gatwick
G-VAST22/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST22/08/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST23/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST23/08/2019VS72Orlando Glasgow
G-VAST24/08/2019VS71Glasgow Orlando
G-VAST24/08/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST25/08/2019VS874PManchester London Gatwick
G-VAST26/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST26/08/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST27/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST27/08/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST28/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST28/08/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST29/08/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST29/08/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST30/08/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST30/08/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST31/08/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST31/08/2019VS74Orlando Manchester
G-VAST01/09/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST01/09/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST02/09/2019VS73Manchester Orlando
G-VAST02/09/2019VS74Orlando Manchester
G-VAST03/09/2019VS77Manchester Barbados
G-VAST03/09/2019VS78Barbados Manchester
G-VAST04/09/2019VS109Manchester Atlanta
G-VAST04/09/2019VS110Atlanta Manchester
G-VAST05/09/2019VS75Manchester Orlando
G-VAST05/09/2019VS28Orlando London Gatwick
G-VAST06/09/2019VS29London Gatwick Barbados
G-VAST06/09/2019VS30Barbados London Gatwick
G-VAST11/09/2019VS27London Gatwick Orlando
G-VAST11/09/2019VS76Orlando Manchester
G-VAST12/09/2019VS109Manchester Atlanta
G-VAST12/09/2019VS110Atlanta Manchester
G-VAST13/09/2019VS127Manchester New York JFK
G-VAST13/09/2019VS128New York JFK Manchester
G-VAST14/09/2019VS109Manchester Atlanta
G-VAST14/09/2019VS110Atlanta Manchester
G-VAST15/09/2019VS109Manchester Atlanta
G-VAST15/09/2019VS110Atlanta Manchester