Date InMaintenance FacilityDate OutWork
02/09/2016Frankfurt10/09/2016 
19/12/2016Xiamen Gaoqi07/01/2017 
20/11/2018Xiamen Gaoqi11/12/2018