RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-LCYM16/01/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYM16/01/2019BA8732London City Frankfurt
G-LCYM16/01/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYM16/01/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYM17/01/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYM17/01/2019BA8732London City Frankfurt
G-LCYM17/01/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYM17/01/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYM18/01/2019BA8733Frankfurt London City
G-LCYM18/01/2019BA8706London City Edinburgh
G-LCYM18/01/2019BA8709Edinburgh London City
G-LCYM18/01/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYM20/01/2019BA8725Glasgow London City
G-LCYM20/01/2019BA8741London City Chambery
G-LCYM20/01/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYM21/01/2019BA8701Edinburgh London City
G-LCYM21/01/2019BA8451London Heathrow Amsterdam
G-LCYM21/01/2019BA8454Amsterdam London City
G-LCYM21/01/2019BA8738London City Frankfurt
G-LCYM21/01/2019BA8737Frankfurt London City
G-LCYM22/01/2019BA4460London City Dublin
G-LCYM22/01/2019BA4463Dublin London City
G-LCYM22/01/2019BA2216London City Edinburgh
G-LCYM23/01/2019BA8701Edinburgh London City
G-LCYM23/01/2019BA8451London Heathrow Amsterdam
G-LCYM23/01/2019BA8454Amsterdam London City
G-LCYM23/01/2019BA8712London City Edinburgh
G-LCYM23/01/2019BA8717Edinburgh London City
G-LCYM24/01/2019BA7301London City Milan Linate
G-LCYM24/01/2019BA7302Milan Linate London City
G-LCYM24/01/2019BA4479London City Rotterdam
G-LCYM24/01/2019BA4478Rotterdam London City
G-LCYM24/01/2019BA2286Geneva London City
G-LCYM24/01/2019BA2287London City Geneva
G-LCYM25/01/2019BA4460London City Dublin
G-LCYM25/01/2019BA4463Dublin London City
G-LCYM25/01/2019BA2216London City Edinburgh
G-LCYM25/01/2019BA2217Edinburgh London City
G-LCYM25/01/2019BA8706London City Edinburgh
G-LCYM25/01/2019BA8709Edinburgh London City
G-LCYM25/01/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYM27/01/2019BA8725Glasgow London City
G-LCYM27/01/2019BA8741London City Chambery
G-LCYM27/01/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYM28/01/2019BA8711Edinburgh London City
G-LCYM28/01/2019BA2283London City Geneva
G-LCYM28/01/2019BA2282Geneva London City
G-LCYM28/01/2019BA8726London City Glasgow
G-LCYM28/01/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYM28/01/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYM29/01/2019BA8763London City Zurich
G-LCYM29/01/2019BA8764Zurich London City
G-LCYM29/01/2019BA8453London City Amsterdam
G-LCYM29/01/2019BA8454Amsterdam London City
G-LCYM29/01/2019BA8712London City Edinburgh
G-LCYM29/01/2019BA8717Edinburgh London City
G-LCYM30/01/2019BA2280Geneva London City
G-LCYM30/01/2019BA2281London City Geneva
G-LCYM30/01/2019BA4477London City Rotterdam
G-LCYM30/01/2019BA4479London City Rotterdam
G-LCYM30/01/2019BA4476Rotterdam London City
G-LCYM30/01/2019BA4478Rotterdam London City
G-LCYM30/01/2019BA2286Geneva London City
G-LCYM30/01/2019BA2287London City Geneva
G-LCYM31/01/2019BA8497London City Amsterdam
G-LCYM31/01/2019BA8496Amsterdam London City
G-LCYM31/01/2019BA8489London City Amsterdam
G-LCYM31/01/2019BA8460Amsterdam London City
G-LCYM31/01/2019BA4469Dublin London City
G-LCYM31/01/2019BA4466London City Dublin
G-LCYM31/01/2019BA8710London City Edinburgh
G-LCYM01/02/2019BA8711Edinburgh London City
G-LCYM01/02/2019BA2283London City Geneva
G-LCYM01/02/2019BA2282Geneva London City
G-LCYM01/02/2019BA8734London City Frankfurt
G-LCYM01/02/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYM01/02/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYM04/02/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYM04/02/2019BA8732London City Frankfurt
G-LCYM04/02/2019BA8733Frankfurt London City
G-LCYM04/02/2019BA8493London City Berlin Tegel
G-LCYM04/02/2019BA8494Berlin Tegel London City
G-LCYM04/02/2019BA8495London City Berlin Tegel
G-LCYM05/02/2019BA8490Berlin Tegel London City
G-LCYM05/02/2019BA8491London City Berlin Tegel
G-LCYM05/02/2019BA8492Berlin Tegel London City
G-LCYM05/02/2019BA8493London City Berlin Tegel
G-LCYM05/02/2019BA8494Berlin Tegel London City
G-LCYM05/02/2019BA8495London City Berlin Tegel
G-LCYM06/02/2019BA8490Berlin Tegel London City
G-LCYM06/02/2019BA8491London City Berlin Tegel
G-LCYM06/02/2019BA8492Berlin Tegel London City
G-LCYM06/02/2019BA8493London City Berlin Tegel
G-LCYM06/02/2019BA8494Berlin Tegel London City
G-LCYM06/02/2019BA8495London City Berlin Tegel
G-LCYM07/02/2019BA4456Rotterdam London City
G-LCYM07/02/2019BA7305London City Milan Linate
G-LCYM07/02/2019BA7306Milan Linate London City
G-LCYM08/02/2019BA8703Edinburgh London City
G-LCYM08/02/2019BA8753London City Madrid
G-LCYM08/02/2019BA8756Madrid London City
G-LCYM08/02/2019BA7349London City Rome Fiumicino
G-LCYM08/02/2019BA7348Rome Fiumicino London City
G-LCYM09/02/2019BA7339London City Prague
G-LCYM09/02/2019BA7338Prague London City
G-LCYM10/02/2019BA8741London City Lyon
G-LCYM10/02/2019BA9752Lyon London City
G-LCYM10/02/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYM11/02/2019BA8701Edinburgh London City
G-LCYM11/02/2019BA8451London Heathrow Amsterdam
G-LCYM11/02/2019BA8452Amsterdam London City
G-LCYM11/02/2019BA8765London City Zurich
G-LCYM11/02/2019BA8766Zurich London City
G-LCYM11/02/2019BA8728London City Glasgow
G-LCYM11/02/2019BA2215Glasgow London City
G-LCYM12/02/2019BA4460London City Dublin
G-LCYM12/02/2019BA4463Dublin London City
G-LCYM13/02/2019BA8497London City Amsterdam
G-LCYM13/02/2019BA8496Amsterdam London City
G-LCYM13/02/2019BA8489London City Amsterdam
G-LCYM13/02/2019BA8460Amsterdam London City
G-LCYM13/02/2019BA4469Dublin London City
G-LCYM13/02/2019BA4466London City Dublin
G-LCYM13/02/2019BA8710London City Edinburgh
G-LCYM14/02/2019BA8701Edinburgh London City
G-LCYM14/02/2019BA8452Amsterdam London City
G-LCYM14/02/2019BA8726London City Glasgow
G-LCYM14/02/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYM14/02/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYM15/02/2019BA9769London City Warsaw