RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-LCYL17/05/2019BA8490Berlin Tegel London City
G-LCYL17/05/2019BA8491London City Berlin Tegel
G-LCYL17/05/2019BA8492Berlin Tegel London City
G-LCYL17/05/2019BA8493London City Berlin Tegel
G-LCYL17/05/2019BA8494Berlin Tegel London City
G-LCYL17/05/2019BA8495London City Berlin Tegel
G-LCYL17/05/2019BA2298Berlin Tegel London Stansted
G-LCYL18/05/2019BA2331London Stansted Florence
G-LCYL18/05/2019BA2330Florence London Stansted
G-LCYL18/05/2019BA2293London Stansted Malaga
G-LCYL18/05/2019BA2292Malaga London Stansted
G-LCYL19/05/2019BA2218London City Edinburgh
G-LCYL19/05/2019BA8728London City Glasgow
G-LCYL20/05/2019BA8723Glasgow London City
G-LCYL20/05/2019BA3279London City Florence
G-LCYL20/05/2019BA3280Florence London City
G-LCYL20/05/2019BA8767London City Zurich
G-LCYL20/05/2019BA8768Zurich London City
G-LCYL20/05/2019BA8730London City Glasgow
G-LCYL21/05/2019BA8723Glasgow London City
G-LCYL21/05/2019BA8475London City Nice
G-LCYL21/05/2019BA8476Nice London City
G-LCYL21/05/2019BA8767London City Zurich
G-LCYL21/05/2019BA8768Zurich London City
G-LCYL21/05/2019BA8730London City Glasgow
G-LCYL22/05/2019BA8721Glasgow London City
G-LCYL22/05/2019BA8704London City Edinburgh
G-LCYL22/05/2019BA8715Edinburgh London City
G-LCYL22/05/2019BA8726London City Glasgow
G-LCYL22/05/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYL22/05/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYL23/05/2019BA4460London City Dublin
G-LCYL23/05/2019BA4463Dublin London City
G-LCYL23/05/2019BA3279London City Florence
G-LCYL23/05/2019BA8738London City Frankfurt
G-LCYL23/05/2019BA8737Frankfurt London City
G-LCYL24/05/2019BA8483London City Palma
G-LCYL24/05/2019BA8484Palma London City
G-LCYL24/05/2019BA8765London City Zurich
G-LCYL24/05/2019BA8766Zurich London City
G-LCYL24/05/2019BA8728London City Glasgow
G-LCYL25/05/2019BA4539Glasgow Mahon
G-LCYL25/05/2019BA4540Mahon Glasgow
G-LCYL26/05/2019BA4545Glasgow Reus
G-LCYL26/05/2019BA4546Reus Glasgow
G-LCYL27/05/2019BA8723Glasgow London City
G-LCYL27/05/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYL27/05/2019BA8477London City Nice
G-LCYL27/05/2019BA8478Nice London City
G-LCYL28/05/2019BA8721Glasgow London City
G-LCYL28/05/2019BA8704London City Edinburgh
G-LCYL28/05/2019BA8715Edinburgh London City
G-LCYL28/05/2019BA3293London City Munich
G-LCYL28/05/2019BA3296Hamburg London City
G-LCYL28/05/2019BA3296Munich London City
G-LCYL28/05/2019BA3295London City Munich
G-LCYL29/05/2019BA3292Munich London City
G-LCYL29/05/2019BA3292Hamburg London City
G-LCYL29/05/2019BA3291London City Munich
G-LCYL29/05/2019BA3294Hamburg London City
G-LCYL29/05/2019BA3294Munich London City
G-LCYL29/05/2019BA3293London City Munich
G-LCYL29/05/2019BA3296Hamburg London City
G-LCYL29/05/2019BA3296Munich London City
G-LCYL29/05/2019BA3295London City Munich
G-LCYL30/05/2019BA3292Munich London City
G-LCYL30/05/2019BA3292Hamburg London City
G-LCYL30/05/2019BA3291London City Munich
G-LCYL30/05/2019BA3294Hamburg London City
G-LCYL30/05/2019BA3294Munich London City
G-LCYL30/05/2019BA8465London City Ibiza
G-LCYL30/05/2019BA8466Ibiza London City
G-LCYL31/05/2019BA2210London City Glasgow
G-LCYL31/05/2019BA3289London City Granada
G-LCYL31/05/2019BA3290Granada London City
G-LCYL31/05/2019BA4469Dublin London City
G-LCYL01/06/2019BA4531Glasgow Palma
G-LCYL01/06/2019BA4532Palma Glasgow
G-LCYL01/06/2019BA4533Glasgow Verona
G-LCYL01/06/2019BA4534Verona Glasgow
G-LCYL02/06/2019BA4543Glasgow Genoa
G-LCYL02/06/2019BA4544Genoa Glasgow
G-LCYL02/06/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYL02/06/2019BA8484Palma London City
G-LCYL02/06/2019BA8483London City Palma
G-LCYL03/06/2019BA8700London City Edinburgh
G-LCYL03/06/2019BA8703Edinburgh London City
G-LCYL03/06/2019BA8483London City Palma
G-LCYL03/06/2019BA8484Palma London City
G-LCYL03/06/2019BA8712London City Edinburgh
G-LCYL03/06/2019BA8717Edinburgh London City
G-LCYL04/06/2019BA8703Edinburgh London City
G-LCYL04/06/2019BA8482Faro London City
G-LCYL04/06/2019BA8481London City Faro
G-LCYL05/06/2019BA8720London City Glasgow
G-LCYL05/06/2019BA8739Glasgow London City
G-LCYL05/06/2019BA8493London City Berlin Tegel
G-LCYL05/06/2019BA8494Berlin Tegel London City
G-LCYL05/06/2019BA8495London City Berlin Tegel
G-LCYL06/06/2019BA8490Berlin Tegel London City
G-LCYL06/06/2019BA8491London City Berlin Tegel
G-LCYL06/06/2019BA8492Berlin Tegel London City
G-LCYL06/06/2019BA3293London City Munich
G-LCYL06/06/2019BA3296Hamburg London City
G-LCYL06/06/2019BA3296Munich London City
G-LCYL06/06/2019BA3295London City Munich
G-LCYL07/06/2019BA3292Munich London City
G-LCYL07/06/2019BA3292Hamburg London City
G-LCYL07/06/2019BA3291London City Munich
G-LCYL07/06/2019BA3294Hamburg London City
G-LCYL07/06/2019BA3294Munich London City
G-LCYL07/06/2019BA3293London City Munich
G-LCYL07/06/2019BA3296Hamburg London City
G-LCYL07/06/2019BA3296Munich London City
G-LCYL07/06/2019BA3295London City Munich
G-LCYL08/06/2019BA3292Munich London City
G-LCYL08/06/2019BA3292Hamburg London City
G-LCYL08/06/2019BA3291London City Munich
G-LCYL09/06/2019BA3294Hamburg London City
G-LCYL09/06/2019BA3294Munich London City
G-LCYL09/06/2019BA3296Hamburg London City
G-LCYL09/06/2019BA3296Munich London City
G-LCYL09/06/2019BA3295London City Munich
G-LCYL10/06/2019BA3292Munich London City
G-LCYL10/06/2019BA3292Hamburg London City
G-LCYL10/06/2019BA3291London City Munich
G-LCYL10/06/2019BA3294Hamburg London City
G-LCYL10/06/2019BA3294Munich London City
G-LCYL10/06/2019BA8463London City Ibiza
G-LCYL10/06/2019BA8464Ibiza London City
G-LCYL10/06/2019BA3295London City Munich
G-LCYL11/06/2019BA3292Munich London City
G-LCYL11/06/2019BA3292Hamburg London City
G-LCYL11/06/2019BA3291London City Munich
G-LCYL11/06/2019BA3294London City Isle of Man
G-LCYL11/06/2019BA3294Hamburg London City
G-LCYL11/06/2019BA3294Munich London City
G-LCYL11/06/2019BA8726London City Glasgow
G-LCYL11/06/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYL11/06/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYL13/06/2019BA3272London City Isle of Man
G-LCYL13/06/2019BA3271London City Dusseldorf
G-LCYL13/06/2019BA3273Isle of Man London City
G-LCYL13/06/2019BA3274Dusseldorf London City
G-LCYL13/06/2019BA7307London City Milan Linate
G-LCYL14/06/2019BA7300Milan Linate London City
G-LCYL14/06/2019BA4453London City Rotterdam
G-LCYL14/06/2019BA4454Rotterdam London City
G-LCYL14/06/2019BA7338Prague London City
G-LCYL14/06/2019BA4457London City Rotterdam
G-LCYL14/06/2019BA3295London City Munich
G-LCYL15/06/2019BA3292Munich London City
G-LCYL15/06/2019BA3292Hamburg London City
G-LCYL15/06/2019BA8475London City Nice
G-LCYL15/06/2019BA8476Nice London City
G-LCYL16/06/2019BA8481London City Faro