RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-LCYJ17/05/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYJ17/05/2019BA2210London City Glasgow
G-LCYJ17/05/2019BA8475London City Nice
G-LCYJ17/05/2019BA8476Nice London City
G-LCYJ17/05/2019BA4469Dublin London City
G-LCYJ17/05/2019BA4466London City Dublin
G-LCYJ18/05/2019BA4529Glasgow Barcelona
G-LCYJ18/05/2019BA4527Glasgow Alicante
G-LCYJ18/05/2019BA4528Alicante Glasgow
G-LCYJ18/05/2019BA4540Mahon Glasgow
G-LCYJ19/05/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYJ19/05/2019BA8484Palma London City
G-LCYJ19/05/2019BA8483London City Palma
G-LCYJ20/05/2019BA8763London City Zurich
G-LCYJ20/05/2019BA8764Zurich London City
G-LCYJ20/05/2019BA8745London City Bergerac
G-LCYJ20/05/2019BA8746Bergerac London City
G-LCYJ20/05/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYJ20/05/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYJ20/05/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYJ21/05/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYJ21/05/2019BA8702London City Edinburgh
G-LCYJ21/05/2019BA8713Edinburgh London City
G-LCYJ21/05/2019BA8765London City Zurich
G-LCYJ21/05/2019BA8766Zurich London City
G-LCYJ21/05/2019BA8728London City Glasgow
G-LCYJ21/05/2019BA2215Glasgow London City
G-LCYJ22/05/2019BA4460London City Dublin
G-LCYJ22/05/2019BA4463Dublin London City
G-LCYJ22/05/2019BA3279London City Florence
G-LCYJ22/05/2019BA3280Florence London City
G-LCYJ22/05/2019BA8738London City Frankfurt
G-LCYJ22/05/2019BA8737Frankfurt London City
G-LCYJ23/05/2019BA2216London City Edinburgh
G-LCYJ23/05/2019BA2217Edinburgh London City
G-LCYJ23/05/2019BA8761London City Zurich
G-LCYJ23/05/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYJ23/05/2019BA8762Zurich London City
G-LCYJ23/05/2019BA2213Glasgow London City
G-LCYJ23/05/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYJ24/05/2019BA8723Glasgow London City
G-LCYJ24/05/2019BA3279London City Florence
G-LCYJ24/05/2019BA3280Florence London City
G-LCYJ24/05/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYJ24/05/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYJ24/05/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYJ25/05/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYJ25/05/2019BA7326Palma Manchester
G-LCYJ25/05/2019BA7331Manchester Florence
G-LCYJ25/05/2019BA7332Florence Manchester
G-LCYJ27/05/2019BA3289London City Granada
G-LCYJ27/05/2019BA3290Granada London City
G-LCYJ27/05/2019BA7305London City Milan Linate
G-LCYJ27/05/2019BA7306Milan Linate London City
G-LCYJ28/05/2019BA4463Dublin London City
G-LCYJ28/05/2019BA3279London City Florence
G-LCYJ28/05/2019BA8738London City Frankfurt
G-LCYJ28/05/2019BA8737Frankfurt London City
G-LCYJ29/05/2019BA4460London City Dublin
G-LCYJ29/05/2019BA4463Dublin London City
G-LCYJ29/05/2019BA3279London City Florence
G-LCYJ29/05/2019BA3280Florence London City
G-LCYJ29/05/2019BA8737Frankfurt London City
G-LCYJ30/05/2019BA2216London City Edinburgh
G-LCYJ30/05/2019BA2217Edinburgh London City
G-LCYJ30/05/2019BA8761London City Zurich
G-LCYJ30/05/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYJ30/05/2019BA8762Zurich London City
G-LCYJ30/05/2019BA2213Glasgow London City
G-LCYJ30/05/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYJ31/05/2019BA8723Glasgow London City
G-LCYJ31/05/2019BA3279London City Florence
G-LCYJ31/05/2019BA3280Florence London City
G-LCYJ31/05/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYJ31/05/2019BA2213Glasgow London City
G-LCYJ31/05/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYJ02/06/2019BA4539Glasgow Mahon
G-LCYJ02/06/2019BA4540Mahon Glasgow
G-LCYJ02/06/2019BA3279London City Florence
G-LCYJ02/06/2019BA3280Florence London Southend
G-LCYJ03/06/2019BA9750London Southend London City
G-LCYJ03/06/2019BA4469Dublin London City
G-LCYJ03/06/2019BA4466London City Dublin
G-LCYJ03/06/2019BA8710London City Edinburgh
G-LCYJ04/06/2019BA8451London Heathrow Amsterdam
G-LCYJ04/06/2019BA8726London City Glasgow
G-LCYJ04/06/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYJ04/06/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYJ05/06/2019BA2216London City Edinburgh
G-LCYJ05/06/2019BA2217Edinburgh London City
G-LCYJ05/06/2019BA8761London City Zurich
G-LCYJ05/06/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYJ05/06/2019BA8762Zurich London City
G-LCYJ05/06/2019BA2213Glasgow London City
G-LCYJ05/06/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYJ06/06/2019BA8723Glasgow London City
G-LCYJ06/06/2019BA8475London City Nice
G-LCYJ06/06/2019BA8476Nice London City
G-LCYJ06/06/2019BA8767London City Zurich
G-LCYJ06/06/2019BA8768Zurich London City
G-LCYJ07/06/2019BA7301London City Milan Linate
G-LCYJ07/06/2019BA7302Milan Linate London City
G-LCYJ07/06/2019BA4456Rotterdam London City
G-LCYJ07/06/2019BA7305London City Milan Linate
G-LCYJ07/06/2019BA7306Milan Linate London City
G-LCYJ07/06/2019BA8469London City Ibiza
G-LCYJ08/06/2019BA2336Ibiza London Stansted
G-LCYJ08/06/2019BA8466Ibiza London City
G-LCYJ09/06/2019BA2218London City Edinburgh
G-LCYJ09/06/2019BA4459London City Rotterdam
G-LCYJ10/06/2019BA4450Rotterdam London City
G-LCYJ10/06/2019BA4451London City Rotterdam
G-LCYJ10/06/2019BA4452Rotterdam London City
G-LCYJ10/06/2019BA7303London City Milan Linate
G-LCYJ10/06/2019BA7304Milan Linate London City
G-LCYJ10/06/2019BA7307London City Milan Linate
G-LCYJ11/06/2019BA7300Milan Linate London City
G-LCYJ11/06/2019BA8471London City Florence
G-LCYJ11/06/2019BA8734London City Frankfurt
G-LCYJ11/06/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYJ11/06/2019BA8472Florence London City
G-LCYJ11/06/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYJ12/06/2019BA8733Frankfurt London City
G-LCYJ12/06/2019BA8726London City Glasgow
G-LCYJ12/06/2019BA8727Glasgow London City
G-LCYJ12/06/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYJ13/06/2019BA8720London City Glasgow
G-LCYJ13/06/2019BA8739Glasgow London City
G-LCYJ13/06/2019BA7349London City Rome Fiumicino
G-LCYJ13/06/2019BA8712London City Edinburgh
G-LCYJ13/06/2019BA8717Edinburgh London City
G-LCYJ13/06/2019BA7348Rome Fiumicino London City
G-LCYJ14/06/2019BA8481London City Faro
G-LCYJ14/06/2019BA8465London City Ibiza
G-LCYJ14/06/2019BA8466Ibiza London City
G-LCYJ14/06/2019BA8469London City Ibiza
G-LCYJ15/06/2019BA2290Ibiza London Stansted
G-LCYJ15/06/2019BA2293London Stansted Malaga
G-LCYJ15/06/2019BA8465London City Ibiza
G-LCYJ15/06/2019BA2292Malaga London Stansted
G-LCYJ16/06/2019BA8470Ibiza London City