RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-LCYJ24/02/2019BA4507Edinburgh Chambery
G-LCYJ24/02/2019BA4508ChamberyManchesterLondon City
G-LCYJ24/02/2019BA3279London City Florence
G-LCYJ24/02/2019BA3280Florence London City
G-LCYJ25/02/2019BA2280Geneva London City
G-LCYJ25/02/2019BA2281London City Geneva
G-LCYJ25/02/2019BA4477London City Rotterdam
G-LCYJ25/02/2019BA4476Rotterdam London City
G-LCYJ25/02/2019BA8706London City Edinburgh
G-LCYJ25/02/2019BA8709Edinburgh London City
G-LCYJ25/02/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYJ26/02/2019BA8723Glasgow London City
G-LCYJ26/02/2019BA8487London City Malaga
G-LCYJ26/02/2019BA8712London City Edinburgh
G-LCYJ26/02/2019BA8717Edinburgh London City
G-LCYJ26/02/2019BA8714London City Edinburgh
G-LCYJ27/02/2019BA8701Edinburgh London City
G-LCYJ27/02/2019BA8451London Heathrow Amsterdam
G-LCYJ27/02/2019BA8452Amsterdam London City
G-LCYJ27/02/2019BA8765London City Zurich
G-LCYJ27/02/2019BA8766Zurich London City
G-LCYJ27/02/2019BA8728London City Glasgow
G-LCYJ27/02/2019BA2215Glasgow London City
G-LCYJ28/02/2019BA7301London City Milan Linate
G-LCYJ28/02/2019BA7302Milan Linate London City
G-LCYJ28/02/2019BA4455London City Rotterdam
G-LCYJ28/02/2019BA4456Rotterdam London City
G-LCYJ28/02/2019BA7305London City Milan Linate
G-LCYJ28/02/2019BA7306Milan Linate London City
G-LCYJ01/03/2019BA8483London City Palma
G-LCYJ01/03/2019BA8484Palma London City
G-LCYJ01/03/2019BA8716London City Edinburgh
G-LCYJ01/03/2019BA8707Edinburgh London City
G-LCYJ01/03/2019BA7307London City Milan Linate
G-LCYJ02/03/2019BA7300Milan Linate London City
G-LCYJ02/03/2019BA7303London City Milan Linate
G-LCYJ03/03/2019BA7304Milan Linate London City
G-LCYJ03/03/2019BA7307London City Milan Linate
G-LCYJ04/03/2019BA7300Milan Linate London City
G-LCYJ04/03/2019BA4453London City Rotterdam
G-LCYJ04/03/2019BA7339London City Prague
G-LCYJ04/03/2019BA4454Rotterdam London City
G-LCYJ04/03/2019BA7338Prague London City
G-LCYJ04/03/2019BA4457London City Rotterdam
G-LCYJ04/03/2019BA4458Rotterdam London City
G-LCYJ04/03/2019BA4459London City Rotterdam
G-LCYJ05/03/2019BA4451London City Rotterdam
G-LCYJ05/03/2019BA8722London City Glasgow
G-LCYJ05/03/2019BA4452Rotterdam London City
G-LCYJ05/03/2019BA8725Glasgow London City
G-LCYJ07/03/2019BA8487London City Malaga
G-LCYJ07/03/2019BA8488Malaga London City
G-LCYJ07/03/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYJ07/03/2019BA2213Glasgow London City
G-LCYJ07/03/2019BA8718London City Edinburgh
G-LCYJ08/03/2019BA8705Edinburgh London City
G-LCYJ08/03/2019BA8487London City Malaga
G-LCYJ08/03/2019BA8488Malaga London City
G-LCYJ08/03/2019BA8717Edinburgh London City
G-LCYJ08/03/2019BA8714London City Edinburgh
G-LCYJ09/03/2019BA4501Edinburgh Verona
G-LCYJ09/03/2019BA4502Verona Edinburgh
G-LCYJ09/03/2019BA4505Edinburgh Chambery
G-LCYJ10/03/2019BA8703Edinburgh London City
G-LCYJ10/03/2019BA8484Palma London City
G-LCYJ10/03/2019BA8483London City Palma
G-LCYJ11/03/2019BA8700London City Edinburgh
G-LCYJ11/03/2019BA8703Edinburgh London City
G-LCYJ11/03/2019BA7349London City Rome Fiumicino
G-LCYJ11/03/2019BA8712London City Edinburgh
G-LCYJ11/03/2019BA7348Rome Fiumicino London City
G-LCYJ12/03/2019BA8711EdinburghLondon SouthendLondon City
G-LCYJ12/03/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYJ13/03/2019BA8739Glasgow London City
G-LCYJ13/03/2019BA8765London City Zurich
G-LCYJ13/03/2019BA8766Zurich London City
G-LCYJ13/03/2019BA8728London City Glasgow
G-LCYJ13/03/2019BA2215Glasgow London City
G-LCYJ14/03/2019BA8497London City Amsterdam
G-LCYJ14/03/2019BA8475London City Nice
G-LCYJ14/03/2019BA8496Amsterdam London City
G-LCYJ14/03/2019BA8476Nice London City
G-LCYJ14/03/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYJ14/03/2019BA2213Glasgow London City
G-LCYJ14/03/2019BA8718London City Edinburgh
G-LCYJ15/03/2019BA8705Edinburgh London City
G-LCYJ15/03/2019BA8487London City Malaga
G-LCYJ15/03/2019BA8488Malaga London City
G-LCYJ15/03/2019BA8712London City Edinburgh
G-LCYJ15/03/2019BA8717Edinburgh London City
G-LCYJ15/03/2019BA8714London City Edinburgh
G-LCYJ16/03/2019BA4503Edinburgh Salzburg
G-LCYJ16/03/2019BA4504Salzburg Edinburgh
G-LCYJ17/03/2019BA8701Edinburgh London City
G-LCYJ17/03/2019BA8487London City Malaga
G-LCYJ17/03/2019BA8488Malaga London City
G-LCYJ17/03/2019BA8708London City Edinburgh
G-LCYJ18/03/2019BA7303London City Milan Linate
G-LCYJ18/03/2019BA7304Milan Linate London City
G-LCYJ18/03/2019BA8769London City Zurich
G-LCYJ19/03/2019BA8760Zurich London City
G-LCYJ19/03/2019BA8704London City Edinburgh
G-LCYJ19/03/2019BA8715Edinburgh London City
G-LCYJ19/03/2019BA8765London City Zurich
G-LCYJ19/03/2019BA8766Zurich London City
G-LCYJ19/03/2019BA2215Glasgow London City
G-LCYJ20/03/2019BA4460London City Dublin
G-LCYJ20/03/2019BA4463Dublin London City
G-LCYJ20/03/2019BA2216London City Edinburgh
G-LCYJ20/03/2019BA2217Edinburgh London City
G-LCYJ20/03/2019BA8706London City Edinburgh
G-LCYJ20/03/2019BA8709Edinburgh London City
G-LCYJ20/03/2019BA2214London City Glasgow
G-LCYJ21/03/2019BA8721Glasgow London City
G-LCYJ21/03/2019BA8487London City Malaga
G-LCYJ21/03/2019BA8488Malaga London City
G-LCYJ21/03/2019BA8767London City Zurich
G-LCYJ21/03/2019BA8768Zurich London City
G-LCYJ21/03/2019BA8730London City Glasgow
G-LCYJ22/03/2019BA8725Glasgow London City
G-LCYJ22/03/2019BA8716London City Edinburgh
G-LCYJ22/03/2019BA8707Edinburgh London City
G-LCYJ22/03/2019BA7307London City Milan Linate
G-LCYJ23/03/2019BA7300Milan Linate London City
G-LCYJ23/03/2019BA7303London City Milan Linate
G-LCYJ24/03/2019BA7304Milan Linate London City
G-LCYJ24/03/2019BA7307London City Milan Linate
G-LCYJ25/03/2019BA7300Milan Linate London City
G-LCYJ25/03/2019BA4457London City Rotterdam
G-LCYJ25/03/2019BA4458Rotterdam London City
G-LCYJ25/03/2019BA4459London City Rotterdam
G-LCYJ26/03/2019BA4451London City Rotterdam
G-LCYJ26/03/2019BA8722London City Glasgow
G-LCYJ26/03/2019BA4452Rotterdam London City
G-LCYJ26/03/2019BA8725Glasgow London City
G-LCYJ26/03/2019BA2212London City Glasgow
G-LCYJ26/03/2019BA2213Glasgow London City
G-LCYJ26/03/2019BA8718London City Edinburgh