RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-LCYG24/09/2019BA9770Edinburgh Norwich
G-LCYG25/09/2019BA9770Norwich Edinburgh
G-LCYG27/09/2019BA8752Paris Orly London City
G-LCYG27/09/2019BA8705Edinburgh London City
G-LCYG27/09/2019BA8751London City Paris Orly
G-LCYG27/09/2019BA8716London City Edinburgh
G-LCYG27/09/2019BA8707Edinburgh London City
G-LCYG28/09/2019BA8704London City Edinburgh
G-LCYG28/09/2019BA4549EdinburghIsle of ManPalma
G-LCYG28/09/2019BA4500PalmaIsle of ManEdinburgh
G-LCYG29/09/2019BA8713Edinburgh London City
G-LCYG29/09/2019BA8767London City Zurich
G-LCYG29/09/2019BA8769London City Zurich
G-LCYG30/09/2019BA8760Zurich London City
G-LCYG30/09/2019BA8722London City Glasgow
G-LCYG30/09/2019BA8475London City Nice
G-LCYG30/09/2019BA8725Glasgow London City
G-LCYG30/09/2019BA8476Nice London City
G-LCYG30/09/2019BA8769London City Zurich
G-LCYG30/09/2019BA2284Montego Bay London Gatwick
G-LCYG01/10/2019BA8760Zurich London City
G-LCYG01/10/2019BA8722London City Glasgow
G-LCYG01/10/2019BA8725Glasgow London City
G-LCYG01/10/2019BA3275London City Dusseldorf
G-LCYG01/10/2019BA3276Dusseldorf London City
G-LCYG01/10/2019BA3277London City Dusseldorf
G-LCYG02/10/2019BA3270Dusseldorf London City
G-LCYG02/10/2019BA3272London City Isle of Man
G-LCYG02/10/2019BA3271London City Dusseldorf
G-LCYG02/10/2019BA3273Isle of Man London City
G-LCYG02/10/2019BA3274Dusseldorf London City
G-LCYG02/10/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG02/10/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG02/10/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG03/10/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG03/10/2019BA8702London City Edinburgh
G-LCYG03/10/2019BA8713Edinburgh London City
G-LCYG03/10/2019BA3297Aberdeen London City
G-LCYG03/10/2019BA4468London City Dublin
G-LCYG03/10/2019BA4471Dublin London City
G-LCYG04/10/2019BA8720London City Glasgow
G-LCYG04/10/2019BA8739Glasgow London City
G-LCYG04/10/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG04/10/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG04/10/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG05/10/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG05/10/2019BA8475London City Nice
G-LCYG05/10/2019BA8476Nice London City
G-LCYG06/10/2019BA4457London City Rotterdam
G-LCYG06/10/2019BA4458Rotterdam London City
G-LCYG07/10/2019BA8763London City Zurich
G-LCYG07/10/2019BA8764Zurich London City
G-LCYG07/10/2019BA9771London City Norwich
G-LCYG07/10/2019BA9771London City Norwich
G-LCYG07/10/2019BA9772Norwich Norwich
G-LCYG07/10/2019BA9773Norwich London City
G-LCYG08/10/2019BA8763London City Zurich
G-LCYG08/10/2019BA8764Zurich London City
G-LCYG08/10/2019BA4464London City Dublin
G-LCYG08/10/2019BA4467Dublin London City
G-LCYG08/10/2019BA4468London City Dublin
G-LCYG08/10/2019BA4471Dublin London City
G-LCYG10/10/2019BA9751Dublin London City
G-LCYG11/10/2019BA8720London City Glasgow
G-LCYG11/10/2019BA8739Glasgow London City
G-LCYG12/10/2019BA3279London City Florence
G-LCYG13/10/2019BA7339London City Prague
G-LCYG13/10/2019BA7338Prague London City
G-LCYG13/10/2019BA8710London City Edinburgh
G-LCYG17/10/2019BA8701Edinburgh London City
G-LCYG17/10/2019BA8451London Heathrow Amsterdam
G-LCYG17/10/2019BA8452Amsterdam London City
G-LCYG17/10/2019BA8734London City Frankfurt
G-LCYG17/10/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYG17/10/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYG18/10/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYG18/10/2019BA8732London City Frankfurt
G-LCYG18/10/2019BA8733Frankfurt London City
G-LCYG18/10/2019BA8716London City Edinburgh
G-LCYG18/10/2019BA8707Edinburgh London City
G-LCYG18/10/2019BA8769London City Zurich
G-LCYG19/10/2019BA8704London City Edinburgh
G-LCYG19/10/2019BA8760Zurich London City
G-LCYG20/10/2019BA4517Edinburgh Malaga
G-LCYG20/10/2019BA4518Malaga Edinburgh
G-LCYG20/10/2019BA8707Edinburgh London City
G-LCYG20/10/2019BA8740London City Glasgow
G-LCYG21/10/2019BA8721Glasgow London City
G-LCYG21/10/2019BA9774London City Prestwick
G-LCYG21/10/2019BA9775Prestwick Prestwick
G-LCYG21/10/2019BA9776Prestwick London City
G-LCYG22/10/2019BA8704London City Edinburgh
G-LCYG22/10/2019BA8715Edinburgh London City