RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-LCYG11/05/2020BA9776Norwich Norwich
G-LCYG02/06/2020BA9769Norwich Warsaw