RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-LCYG16/06/2019BA3294Hamburg London City
G-LCYG16/06/2019BA3294Munich London City
G-LCYG16/06/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG16/06/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG16/06/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG17/06/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG17/06/2019BA8702London City Edinburgh
G-LCYG17/06/2019BA8713Edinburgh London City
G-LCYG17/06/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG17/06/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG17/06/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG18/06/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG18/06/2019BA8702London City Edinburgh
G-LCYG18/06/2019BA8713Edinburgh London City
G-LCYG18/06/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG18/06/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG18/06/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG19/06/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG19/06/2019BA8702London City Edinburgh
G-LCYG19/06/2019BA8713Edinburgh London City
G-LCYG19/06/2019BA4464London City Dublin
G-LCYG19/06/2019BA4467Dublin London City
G-LCYG19/06/2019BA4468London City Dublin
G-LCYG19/06/2019BA4471Dublin London City
G-LCYG20/06/2019BA8763London City Zurich
G-LCYG20/06/2019BA8764Zurich London City
G-LCYG20/06/2019BA8747London City Quimper
G-LCYG20/06/2019BA8748Quimper London City
G-LCYG20/06/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG20/06/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG20/06/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG21/06/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG21/06/2019BA8475London City Nice
G-LCYG21/06/2019BA8476Nice London City
G-LCYG21/06/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG21/06/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG21/06/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG22/06/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG22/06/2019BA8475London City Nice
G-LCYG22/06/2019BA8476Nice London City
G-LCYG23/06/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYG23/06/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYG24/06/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYG24/06/2019BA8732London City Frankfurt
G-LCYG24/06/2019BA8733Frankfurt London City
G-LCYG24/06/2019BA4464London City Dublin
G-LCYG24/06/2019BA4467Dublin London City
G-LCYG24/06/2019BA4468London City Dublin
G-LCYG24/06/2019BA4471Dublin London City
G-LCYG25/06/2019BA7301London City Milan Linate
G-LCYG25/06/2019BA7302Milan Linate London City
G-LCYG25/06/2019BA8734London City Frankfurt
G-LCYG25/06/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYG25/06/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYG26/06/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYG26/06/2019BA8732London City Frankfurt
G-LCYG26/06/2019BA8733Frankfurt London City
G-LCYG26/06/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG26/06/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG26/06/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG27/06/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG27/06/2019BA8497London City Amsterdam
G-LCYG27/06/2019BA8496Amsterdam London City
G-LCYG27/06/2019BA8747London City Quimper
G-LCYG27/06/2019BA8748Quimper London City
G-LCYG27/06/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG27/06/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG27/06/2019BA3277London City Dusseldorf
G-LCYG28/06/2019BA3270Dusseldorf London City
G-LCYG28/06/2019BA8745London City Bergerac
G-LCYG28/06/2019BA8746Bergerac London City
G-LCYG28/06/2019BA8465London City Ibiza
G-LCYG28/06/2019BA8466Ibiza London City
G-LCYG28/06/2019BA8469London City Ibiza
G-LCYG29/06/2019BA9750London City Edinburgh
G-LCYG29/06/2019BA8466Ibiza London City
G-LCYG30/06/2019BA8703Edinburgh London City
G-LCYG30/06/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYG30/06/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYG01/07/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYG01/07/2019BA8732London City Frankfurt
G-LCYG01/07/2019BA8733Frankfurt London City
G-LCYG01/07/2019BA8745London City Bergerac
G-LCYG01/07/2019BA8746Bergerac London City
G-LCYG02/07/2019BA8747London City Quimper
G-LCYG02/07/2019BA8748Quimper London City
G-LCYG02/07/2019BA2286Geneva London City
G-LCYG02/07/2019BA2287London City Geneva
G-LCYG04/07/2019BA8471London City Florence
G-LCYG04/07/2019BA8734London City Frankfurt
G-LCYG04/07/2019BA8735Frankfurt London City
G-LCYG04/07/2019BA8472Florence London City
G-LCYG04/07/2019BA8736London City Frankfurt
G-LCYG05/07/2019BA8731Frankfurt London City
G-LCYG05/07/2019BA8479London City Venice
G-LCYG05/07/2019BA8480Venice London City
G-LCYG05/07/2019BA8716London City Edinburgh
G-LCYG05/07/2019BA8769London City Zurich
G-LCYG06/07/2019BA4510Zurich Edinburgh
G-LCYG06/07/2019BA4549EdinburghIsle of ManPalma
G-LCYG06/07/2019BA4500PalmaIsle of ManEdinburgh
G-LCYG07/07/2019BA7339London City Prague
G-LCYG07/07/2019BA7338Prague London City
G-LCYG08/07/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG08/07/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG08/07/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG09/07/2019BA8450Amsterdam London City
G-LCYG09/07/2019BA8497London City Amsterdam
G-LCYG09/07/2019BA8496Amsterdam London City
G-LCYG09/07/2019BA8455London City Amsterdam
G-LCYG09/07/2019BA8456Amsterdam London City
G-LCYG09/07/2019BA8457London City Amsterdam
G-LCYG10/07/2019BA8497London City Amsterdam
G-LCYG10/07/2019BA8496Amsterdam London City
G-LCYG10/07/2019BA8463London City Ibiza
G-LCYG10/07/2019BA8464Ibiza London City
G-LCYG11/07/2019BA3281Isle of Man London City
G-LCYG11/07/2019BA3282London City Isle of Man
G-LCYG11/07/2019BA9750London City Norwich
G-LCYG12/07/2019BA170TNorwichNorwichNorwich
G-LCYG12/07/2019BA9773Norwich London City
G-LCYG12/07/2019BA3277London City Dusseldorf
G-LCYG13/07/2019BA3270Dusseldorf London City
G-LCYG13/07/2019BA8475London City Nice
G-LCYG13/07/2019BA8476Nice London City
G-LCYG14/07/2019BA8707Edinburgh London City
G-LCYG15/07/2019BA3271London City Dusseldorf
G-LCYG15/07/2019BA3274Dusseldorf London City