RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-GATM10/03/2020BA2622London Gatwick Nice
G-GATM10/03/2020BA2623Nice London Gatwick
G-GATM10/03/2020BA2762London Gatwick Amsterdam
G-GATM12/03/2020BA2500London Gatwick Edinburgh
G-GATM12/03/2020BA2501Edinburgh London Gatwick
G-GATM12/03/2020BA2600London Gatwick Las Palmas
G-GATM12/03/2020BA2601Las Palmas London Gatwick
G-GATM13/03/2020BA2702London Gatwick Tenerife South
G-GATM13/03/2020BA2516London Gatwick Glasgow
G-GATM13/03/2020BA2703Tenerife South London Gatwick
G-GATM14/03/2020BA2751Grenoble London Gatwick
G-GATM15/03/2020BA2740London Gatwick Geneva
G-GATM15/03/2020BA2622London Gatwick Nice
G-GATM15/03/2020BA2741Geneva London Gatwick
G-GATM15/03/2020BA2623Nice London Gatwick
G-GATM16/03/2020BA2740London Gatwick Geneva
G-GATM16/03/2020BA2741Geneva London Gatwick
G-GATM17/03/2020BA2760London Gatwick Amsterdam
G-GATM17/03/2020BA2761Amsterdam London Gatwick
G-GATM19/03/2020BA2780London Gatwick Funchal
G-GATM19/03/2020BA2781Funchal London Gatwick
G-GATM19/03/2020BA2504London Gatwick Edinburgh
G-GATM19/03/2020BA2505Edinburgh London Gatwick
G-GATM20/03/2020BA2702London Gatwick Tenerife South
G-GATM20/03/2020BA2516London Gatwick Glasgow
G-GATM20/03/2020BA2703Tenerife South London Gatwick
G-GATM21/03/2020BA2676London Gatwick Paphos
G-GATM21/03/2020BA2677Paphos London Gatwick
G-GATM23/03/2020BA2518London Gatwick Glasgow
G-GATM24/03/2020BA2519Glasgow London Gatwick