RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-GATK20/03/2019BA2762London Gatwick Amsterdam
G-GATK20/03/2019BA2763Amsterdam London Gatwick
G-GATK21/03/2019BA2632London Gatwick Alicante
G-GATK21/03/2019BA2633Alicante London Gatwick
G-GATK21/03/2019BA2962London Gatwick Glasgow
G-GATK21/03/2019BA2963Glasgow London Gatwick
G-GATK22/03/2019BA2632London Gatwick Alicante
G-GATK22/03/2019BA2692London Gatwick Faro
G-GATK22/03/2019BA2633Alicante London Gatwick
G-GATK22/03/2019BA2693Faro London Gatwick
G-GATK23/03/2019BA2576London Gatwick Turin
G-GATK23/03/2019BA2577Turin London Gatwick
G-GATK23/03/2019BA2577Turin London Gatwick
G-GATK23/03/2019BA2676London Gatwick Paphos
G-GATK23/03/2019BA2677Paphos London Gatwick
G-GATK24/03/2019BA2696London Gatwick Faro
G-GATK24/03/2019BA2692London Gatwick Faro
G-GATK24/03/2019BA2693Faro London Gatwick
G-GATK24/03/2019BA2697Faro London Gatwick
G-GATK25/03/2019BA2666London Gatwick Marrakech
G-GATK25/03/2019BA2564London Gatwick Cologne-Bonn
G-GATK25/03/2019BA2667Marrakech London Gatwick
G-GATK25/03/2019BA2565Cologne-Bonn London Gatwick
G-GATK26/03/2019BA2730London Gatwick Tenerife South
G-GATK26/03/2019BA2731Tenerife South London Gatwick
G-GATK27/03/2019BA2582London Gatwick Venice
G-GATK27/03/2019BA2583Venice London Gatwick
G-GATK27/03/2019BA2612London Gatwick Naples
G-GATK27/03/2019BA2613Naples London Gatwick
G-GATK31/03/2019BA2578London Gatwick Turin
G-GATK31/03/2019BA2579Turin London Gatwick
G-GATK01/04/2019BA2690London Gatwick Innsbruck
G-GATK01/04/2019BA2691Innsbruck London Gatwick
G-GATK01/04/2019BA2664London Gatwick Tenerife South
G-GATK01/04/2019BA2665Tenerife South London Gatwick
G-GATK02/04/2019BA2546London Gatwick Algiers
G-GATK02/04/2019BA2547Algiers London Gatwick
G-GATK02/04/2019BA2634London Gatwick Alicante
G-GATK02/04/2019BA2635Alicante London Gatwick
G-GATK03/04/2019BA2606London Gatwick Naples
G-GATK03/04/2019BA2607Naples London Gatwick
G-GATK03/04/2019BA2798London Gatwick Seville
G-GATK03/04/2019BA2799Seville London Gatwick
G-GATK04/04/2019BA2786London Gatwick Bordeaux
G-GATK04/04/2019BA2787Bordeaux London Gatwick
G-GATK04/04/2019BA2664London Gatwick Tenerife South
G-GATK04/04/2019BA2665Tenerife South London Gatwick
G-GATK05/04/2019BA2786London Gatwick Bordeaux
G-GATK05/04/2019BA2787Bordeaux London Gatwick
G-GATK05/04/2019BA2680London Gatwick Dubrovnik
G-GATK05/04/2019BA2681Dubrovnik London Gatwick
G-GATK06/04/2019BA2931Edinburgh London Gatwick
G-GATK06/04/2019BA2754London Gatwick Grenoble
G-GATK06/04/2019BA2755Grenoble London Gatwick
G-GATK06/04/2019BA2716London Gatwick Malaga
G-GATK06/04/2019BA2717Malaga London Gatwick
G-GATK07/04/2019BA2606London Gatwick Naples
G-GATK07/04/2019BA2607Naples London Gatwick
G-GATK07/04/2019BA2578London Gatwick Turin
G-GATK07/04/2019BA2579Turin London Gatwick
G-GATK07/04/2019BA2944London Gatwick Edinburgh
G-GATK07/04/2019BA2945Edinburgh London Gatwick
G-GATK08/04/2019BA2690London Gatwick Innsbruck
G-GATK08/04/2019BA2691Innsbruck London Gatwick
G-GATK08/04/2019BA2732London Gatwick Arrecife
G-GATK08/04/2019BA2733Arrecife London Gatwick
G-GATK09/04/2019BA2606London Gatwick Naples
G-GATK09/04/2019BA2607Naples London Gatwick
G-GATK09/04/2019BA2666London Gatwick Marrakech
G-GATK09/04/2019BA2667Marrakech London Gatwick
G-GATK12/04/2019BA2546London Gatwick Algiers
G-GATK12/04/2019BA2547Algiers London Gatwick
G-GATK13/04/2019BA2690London Gatwick Innsbruck
G-GATK13/04/2019BA2691Innsbruck London Gatwick
G-GATK14/04/2019BA8614London Gatwick Grenoble
G-GATK14/04/2019BA8615Grenoble London Gatwick
G-GATK14/04/2019BA8616London Gatwick Grenoble
G-GATK14/04/2019BA2598London Gatwick Verona
G-GATK14/04/2019BA2599Verona London Gatwick
G-GATK15/04/2019BA2678London Gatwick Dubrovnik
G-GATK15/04/2019BA2679Dubrovnik London Gatwick
G-GATK15/04/2019BA2624London Gatwick Nice
G-GATK15/04/2019BA2625Nice London Gatwick
G-GATK16/04/2019BA2786London Gatwick Bordeaux
G-GATK16/04/2019BA2787Bordeaux London Gatwick
G-GATK16/04/2019BA2634London Gatwick Alicante
G-GATK16/04/2019BA2635Alicante London Gatwick
G-GATK17/04/2019BA2622London Gatwick Nice
G-GATK17/04/2019BA2623Nice London Gatwick
G-GATK17/04/2019BA2762London Gatwick Amsterdam
G-GATK17/04/2019BA2763Amsterdam London Gatwick
G-GATK18/04/2019BA2684London Gatwick Genoa
G-GATK18/04/2019BA2680London Gatwick Dubrovnik
G-GATK18/04/2019BA2685Genoa London Gatwick
G-GATK18/04/2019BA2964London Gatwick Glasgow
G-GATK18/04/2019BA2681Dubrovnik London Gatwick
G-GATK18/04/2019BA2965Glasgow London Gatwick
G-GATK19/04/2019BA2742London Gatwick Geneva
G-GATK19/04/2019BA2743Geneva London Gatwick
G-GATK19/04/2019BA2694London Gatwick Faro
G-GATK19/04/2019BA2695Faro London Gatwick