RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-GATK19/01/2019BA2656London Gatwick Salzburg
G-GATK19/01/2019BA2764London Gatwick Amsterdam
G-GATK19/01/2019BA2657Salzburg London Gatwick
G-GATK19/01/2019BA2765Amsterdam London Gatwick
G-GATK20/01/2019BA2576London Gatwick Turin
G-GATK20/01/2019BA2577Turin London Gatwick
G-GATK20/01/2019BA2577Turin London Gatwick
G-GATK20/01/2019BA8616London Gatwick Grenoble
G-GATK20/01/2019BA2966London Gatwick Glasgow
G-GATK21/01/2019BA2953Glasgow London Gatwick
G-GATK21/01/2019BA2622London Gatwick Nice
G-GATK21/01/2019BA2623Nice London Gatwick
G-GATK21/01/2019BA2966London Gatwick Glasgow
G-GATK22/01/2019BA2953Glasgow London Gatwick
G-GATK22/01/2019BA2652London Gatwick Salzburg
G-GATK22/01/2019BA2653Salzburg London Gatwick
G-GATK22/01/2019BA2946London Gatwick Edinburgh
G-GATK23/01/2019BA2931Edinburgh London Gatwick
G-GATK23/01/2019BA2546London Gatwick Algiers
G-GATK23/01/2019BA2547Algiers London Gatwick
G-GATK23/01/2019BA2708London Gatwick Barcelona
G-GATK23/01/2019BA2709Barcelona London Gatwick
G-GATK25/01/2019BA2576London Gatwick Turin
G-GATK25/01/2019BA2577Turin London Gatwick
G-GATK25/01/2019BA2762London Gatwick Amsterdam
G-GATK25/01/2019BA2763Amsterdam London Gatwick
G-GATK26/01/2019BA2666London Gatwick Marrakech
G-GATK26/01/2019BA2612London Gatwick Naples
G-GATK26/01/2019BA2667Marrakech London Gatwick
G-GATK26/01/2019BA2613Naples London Gatwick
G-GATK27/01/2019BA2748London Gatwick Geneva
G-GATK27/01/2019BA2749Geneva London Gatwick
G-GATK27/01/2019BA2798London Gatwick Seville
G-GATK27/01/2019BA2788London Gatwick Bordeaux
G-GATK27/01/2019BA2799Seville London Gatwick
G-GATK27/01/2019BA2789Bordeaux London Gatwick
G-GATK28/01/2019BA2644London Gatwick Malta
G-GATK28/01/2019BA2645Malta London Gatwick
G-GATK28/01/2019BA2788London Gatwick Bordeaux
G-GATK28/01/2019BA2789Bordeaux London Gatwick
G-GATK29/01/2019BA2712London Gatwick Malaga
G-GATK29/01/2019BA2736London Gatwick Geneva
G-GATK29/01/2019BA2737Geneva London Gatwick
G-GATK29/01/2019BA2713Malaga London Gatwick
G-GATK30/01/2019BA2730London Gatwick Tenerife South
G-GATK30/01/2019BA2731Tenerife South London Gatwick
G-GATK31/01/2019BA2938London Gatwick Edinburgh
G-GATK31/01/2019BA2939Edinburgh London Gatwick
G-GATK31/01/2019BA2612London Gatwick Naples
G-GATK31/01/2019BA2613Naples London Gatwick
G-GATK01/02/2019BA2644London Gatwick Malta
G-GATK01/02/2019BA2696London Gatwick Faro
G-GATK01/02/2019BA2645Malta London Gatwick
G-GATK01/02/2019BA2697Faro London Gatwick
G-GATK02/02/2019BA2690London Gatwick Innsbruck
G-GATK02/02/2019BA2691Innsbruck London Gatwick
G-GATK02/02/2019BA2798London Gatwick Seville
G-GATK02/02/2019BA2799Seville London Gatwick
G-GATK03/02/2019BA8614London Gatwick Grenoble
G-GATK03/02/2019BA8614London GatwickLyonGrenoble
G-GATK03/02/2019BA8615Grenoble London Gatwick
G-GATK03/02/2019BA2740London Gatwick Geneva
G-GATK04/02/2019BA2622London Gatwick Nice
G-GATK04/02/2019BA2623Nice London Gatwick
G-GATK04/02/2019BA2740London Gatwick Geneva
G-GATK04/02/2019BA2741Geneva London Gatwick
G-GATK05/02/2019BA2730London Gatwick Tenerife South
G-GATK05/02/2019BA2731Tenerife South London Gatwick
G-GATK05/02/2019BA2946London Gatwick Edinburgh
G-GATK06/02/2019BA2931Edinburgh London Gatwick
G-GATK06/02/2019BA2582London Gatwick Venice
G-GATK06/02/2019BA2583Venice London Gatwick
G-GATK06/02/2019BA2612London Gatwick Naples
G-GATK06/02/2019BA2613Naples London Gatwick
G-GATK07/02/2019BA2570London Gatwick Palma
G-GATK07/02/2019BA2571Palma London Gatwick
G-GATK08/02/2019BA2576London Gatwick Turin
G-GATK08/02/2019BA2714London Gatwick Malaga
G-GATK08/02/2019BA2577Turin London Gatwick
G-GATK08/02/2019BA2715Malaga London Gatwick
G-GATK09/02/2019BA8618London Gatwick Grenoble
G-GATK09/02/2019BA8619Grenoble London Gatwick
G-GATK09/02/2019BA2760London Gatwick Amsterdam
G-GATK09/02/2019BA2761Amsterdam London Gatwick
G-GATK09/02/2019BA2586London Gatwick Venice
G-GATK09/02/2019BA2587Venice London Gatwick
G-GATK10/02/2019BA8622London Gatwick Grenoble
G-GATK10/02/2019BA8623Grenoble London Gatwick
G-GATK10/02/2019BA2732London Gatwick Arrecife
G-GATK10/02/2019BA2733Arrecife London Gatwick
G-GATK11/02/2019BA2644London Gatwick Malta
G-GATK11/02/2019BA2645Malta London Gatwick
G-GATK11/02/2019BA2550London Gatwick Malaga
G-GATK11/02/2019BA2551Malaga London Gatwick
G-GATK12/02/2019BA2712London Gatwick Malaga
G-GATK12/02/2019BA2582London Gatwick Venice
G-GATK12/02/2019BA2713Malaga London Gatwick
G-GATK12/02/2019BA2583Venice London Gatwick
G-GATK13/02/2019BA2730London Gatwick Tenerife South
G-GATK13/02/2019BA2731Tenerife South London Gatwick
G-GATK14/02/2019BA2632London Gatwick Alicante
G-GATK14/02/2019BA2633Alicante London Gatwick
G-GATK14/02/2019BA2962London Gatwick Glasgow
G-GATK14/02/2019BA2963Glasgow London Gatwick
G-GATK15/02/2019BA2688London Gatwick Genoa
G-GATK15/02/2019BA2689Genoa London Gatwick
G-GATK15/02/2019BA2666London Gatwick Marrakech