RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-EUYF20/03/2019BA2576London Gatwick Turin
G-EUYF20/03/2019BA2577Turin London Gatwick
G-EUYF21/03/2019BA2936London Gatwick Edinburgh
G-EUYF21/03/2019BA2676London Gatwick Paphos
G-EUYF21/03/2019BA2937Edinburgh London Gatwick
G-EUYF21/03/2019BA2677Paphos London Gatwick
G-EUYF22/03/2019BA2586London Gatwick Venice
G-EUYF22/03/2019BA2716London Gatwick Malaga
G-EUYF22/03/2019BA2587Venice London Gatwick
G-EUYF22/03/2019BA2717Malaga London Gatwick
G-EUYF23/03/2019BA2954London Gatwick Glasgow
G-EUYF23/03/2019BA2955Glasgow London Gatwick
G-EUYF23/03/2019BA2618London Gatwick Lyon
G-EUYF23/03/2019BA2619Lyon London Gatwick
G-EUYF24/03/2019BA2688London Gatwick Genoa
G-EUYF24/03/2019BA2689Genoa London Gatwick
G-EUYF24/03/2019BA2612London Gatwick Naples
G-EUYF24/03/2019BA2613Naples London Gatwick
G-EUYF24/03/2019BA9256London Gatwick London Heathrow
G-EUYF25/03/2019BA472London Heathrow Barcelona
G-EUYF25/03/2019BA473Barcelona London Heathrow
G-EUYF25/03/2019BA702London Heathrow Vienna
G-EUYF25/03/2019BA703Vienna London Heathrow
G-EUYF25/03/2019BA858London Heathrow Prague
G-EUYF26/03/2019BA853Prague London Heathrow
G-EUYF26/03/2019BA794London Heathrow Helsinki
G-EUYF26/03/2019BA799Helsinki London Heathrow
G-EUYF26/03/2019BA504London Heathrow Lisbon
G-EUYF27/03/2019BA499Lisbon London Heathrow
G-EUYF27/03/2019BA368London Heathrow Marseille
G-EUYF27/03/2019BA369Marseille London Heathrow
G-EUYF27/03/2019BA370London Heathrow Marseille
G-EUYF27/03/2019BA371Marseille London Heathrow
G-EUYF28/03/2019BA492London Heathrow Gibraltar
G-EUYF28/03/2019BA493Gibraltar London Heathrow
G-EUYF28/03/2019BA870London Heathrow Budapest
G-EUYF29/03/2019BA865Budapest London Heathrow
G-EUYF29/03/2019BA862London Heathrow Prague
G-EUYF29/03/2019BA863Prague London Heathrow
G-EUYF29/03/2019BA482London Heathrow Barcelona
G-EUYF30/03/2019BA477Barcelona London Heathrow
G-EUYF30/03/2019BA852London Heathrow Prague
G-EUYF30/03/2019BA859Prague London Heathrow
G-EUYF31/03/2019BA416London Heathrow Luxembourg
G-EUYF31/03/2019BA417Luxembourg London Heathrow
G-EUYF31/03/2019BA406London Heathrow Barcelona
G-EUYF31/03/2019BA407Barcelona London Heathrow
G-EUYF31/03/2019BA858London Heathrow Prague
G-EUYF01/04/2019BA853Prague London Heathrow
G-EUYF01/04/2019BA866London Heathrow Budapest
G-EUYF01/04/2019BA486London Heathrow Barcelona
G-EUYF01/04/2019BA867Budapest London Heathrow
G-EUYF01/04/2019BA487Barcelona London Heathrow
G-EUYF03/04/2019BA360London Heathrow Lyon
G-EUYF03/04/2019BA361Lyon London Heathrow
G-EUYF03/04/2019BA702London Heathrow Vienna
G-EUYF03/04/2019BA703Vienna London Heathrow
G-EUYF03/04/2019BA418London Heathrow Luxembourg
G-EUYF03/04/2019BA419Luxembourg London Heathrow
G-EUYF04/04/2019BA478London Heathrow Barcelona
G-EUYF04/04/2019BA479Barcelona London Heathrow
G-EUYF04/04/2019BA362London Heathrow Lyon
G-EUYF04/04/2019BA363Lyon London Heathrow
G-EUYF04/04/2019BA364London Heathrow Lyon
G-EUYF05/04/2019BA365Lyon London Heathrow
G-EUYF05/04/2019BA794London Heathrow Helsinki
G-EUYF05/04/2019BA486London Heathrow Barcelona
G-EUYF05/04/2019BA799Helsinki London Heathrow
G-EUYF06/04/2019BA888London Heathrow Belgrade
G-EUYF06/04/2019BA889Belgrade London Heathrow
G-EUYF06/04/2019BA502London Heathrow Lisbon
G-EUYF06/04/2019BA503Lisbon London Heathrow
G-EUYF07/04/2019BA472London Heathrow Barcelona
G-EUYF07/04/2019BA473Barcelona London Heathrow
G-EUYF07/04/2019BA874London Heathrow Budapest
G-EUYF07/04/2019BA875Budapest London Heathrow
G-EUYF07/04/2019BA858London Heathrow Prague
G-EUYF08/04/2019BA853Prague London Heathrow
G-EUYF08/04/2019BA406London Heathrow Barcelona
G-EUYF08/04/2019BA866London Heathrow Budapest
G-EUYF08/04/2019BA867Budapest London Heathrow
G-EUYF08/04/2019BA407Barcelona London Heathrow
G-EUYF09/04/2019BA360London Heathrow Lyon
G-EUYF09/04/2019BA361Lyon London Heathrow
G-EUYF09/04/2019BA490London Heathrow Gibraltar
G-EUYF09/04/2019BA491Gibraltar London Heathrow
G-EUYF09/04/2019BA706London Heathrow Vienna
G-EUYF10/04/2019BA699Vienna London Heathrow
G-EUYF10/04/2019BA474London Heathrow Barcelona
G-EUYF10/04/2019BA475Barcelona London Heathrow
G-EUYF10/04/2019BA856London Heathrow Prague
G-EUYF10/04/2019BA857Prague London Heathrow
G-EUYF11/04/2019BA477Barcelona London Heathrow
G-EUYF11/04/2019BA854London Heathrow Prague
G-EUYF11/04/2019BA855Prague London Heathrow
G-EUYF11/04/2019BA406London Heathrow Barcelona
G-EUYF11/04/2019BA407Barcelona London Heathrow
G-EUYF11/04/2019BA482London Heathrow Barcelona
G-EUYF12/04/2019BA477Barcelona London Heathrow
G-EUYF12/04/2019BA484London Heathrow Barcelona
G-EUYF12/04/2019BA485Barcelona London Heathrow
G-EUYF13/04/2019BA696London Heathrow Vienna
G-EUYF13/04/2019BA697Vienna London Heathrow
G-EUYF13/04/2019BA480London Heathrow Barcelona
G-EUYF13/04/2019BA481Barcelona London Heathrow
G-EUYF13/04/2019BA870London Heathrow Budapest
G-EUYF14/04/2019BA865Budapest London Heathrow
G-EUYF14/04/2019BA862London Heathrow Prague
G-EUYF14/04/2019BA863Prague London Heathrow
G-EUYF15/04/2019BA854London Heathrow Prague
G-EUYF15/04/2019BA855Prague London Heathrow
G-EUYF15/04/2019BA860London Heathrow Prague
G-EUYF15/04/2019BA706London Heathrow Vienna
G-EUYF15/04/2019BA861Prague London Heathrow
G-EUYF16/04/2019BA699Vienna London Heathrow
G-EUYF16/04/2019BA702London Heathrow Vienna
G-EUYF16/04/2019BA703Vienna London Heathrow
G-EUYF16/04/2019BA418London Heathrow Luxembourg
G-EUYF16/04/2019BA419Luxembourg London Heathrow
G-EUYF17/04/2019BA696London Heathrow Vienna
G-EUYF17/04/2019BA697Vienna London Heathrow
G-EUYF17/04/2019BA480London Heathrow Barcelona
G-EUYF17/04/2019BA481Barcelona London Heathrow
G-EUYF17/04/2019BA870London Heathrow Budapest
G-EUYF18/04/2019BA865Budapest London Heathrow
G-EUYF18/04/2019BA862London Heathrow Prague
G-EUYF18/04/2019BA863Prague London Heathrow
G-EUYF19/04/2019BA416London Heathrow Luxembourg
G-EUYF19/04/2019BA417Luxembourg London Heathrow
G-EUYF19/04/2019BA612London Heathrow Pisa
G-EUYF19/04/2019BA613Pisa London Heathrow
G-EUYF19/04/2019BA330London Heathrow Marseille
G-EUYF20/04/2019BA353Marseille London Heathrow
G-EUYF20/04/2019BA862London Heathrow Prague
G-EUYF20/04/2019BA863Prague London Heathrow
G-EUYF20/04/2019BA362London Heathrow Lyon
G-EUYF20/04/2019BA363Lyon London Heathrow
G-EUYF20/04/2019BA330London Heathrow Marseille
G-EUYF21/04/2019BA353Marseille London Heathrow
G-EUYF21/04/2019BA700London Heathrow Vienna
G-EUYF21/04/2019BA701Vienna London Heathrow
G-EUYF22/04/2019BA416London Heathrow Luxembourg
G-EUYF22/04/2019BA417Luxembourg London Heathrow
G-EUYF22/04/2019BA612London Heathrow Pisa