RegistrationDateFlight NoFromViaTo
G-BYGF30/01/2020BA283London Heathrow Los Angeles
G-BYGF30/01/2020BA282Los Angeles London Heathrow
G-BYGF31/01/2020BA193London Heathrow Dallas-Fort Worth
G-BYGF31/01/2020BA192Dallas-Fort Worth London Heathrow
G-BYGF01/02/2020BA179London Heathrow New York JFK
G-BYGF02/02/2020BA178New York JFK London Heathrow
G-BYGF03/02/2020BA117London Heathrow New York JFK
G-BYGF03/02/2020BA172New York JFK London Heathrow
G-BYGF04/02/2020BA295London Heathrow Chicago O'Hare
G-BYGF04/02/2020BA294Chicago O'Hare London Heathrow
G-BYGF10/02/2020BA177London Heathrow New York JFK
G-BYGF11/02/2020BA175London Heathrow New York JFK
G-BYGF11/02/2020BA177London Heathrow New York JFK
G-BYGF11/02/2020BA116New York JFK London Heathrow
G-BYGF12/02/2020BA177London Heathrow New York JFK
G-BYGF13/02/2020BA285London Heathrow San Francisco
G-BYGF13/02/2020BA284San Francisco London Heathrow
G-BYGF14/02/2020BA115London Heathrow New York JFK
G-BYGF14/02/2020BA176New York JFK London Heathrow
G-BYGF15/02/2020BA213London Heathrow Boston
G-BYGF15/02/2020BA212Boston London Heathrow
G-BYGF16/02/2020BA191London Heathrow Austin
G-BYGF16/02/2020BA190Austin London Heathrow
G-BYGF17/02/2020BA67London Heathrow Philadelphia
G-BYGF17/02/2020BA66Philadelphia London Heathrow
G-BYGF18/02/2020BA285London Heathrow San Francisco
G-BYGF18/02/2020BA284San Francisco London Heathrow
G-BYGF19/02/2020BA115London Heathrow New York JFK
G-BYGF19/02/2020BA172New York JFK London Heathrow
G-BYGF20/02/2020BA295London Heathrow Chicago O'Hare
G-BYGF20/02/2020BA294Chicago O'Hare London Heathrow
G-BYGF21/02/2020BA191London Heathrow Austin
G-BYGF21/02/2020BA190Austin London Heathrow
G-BYGF22/02/2020BA281London Heathrow Los Angeles
G-BYGF22/02/2020BA280Los Angeles London Heathrow
G-BYGF23/02/2020BA193London Heathrow Dallas-Fort Worth
G-BYGF23/02/2020BA192Dallas-Fort Worth London Heathrow
G-BYGF24/02/2020BA105London Heathrow Dubai
G-BYGF25/02/2020BA104Dubai London Heathrow
G-BYGF26/02/2020BA117London Heathrow New York JFK
G-BYGF26/02/2020BA172New York JFK London Heathrow
G-BYGF27/02/2020BA213London Heathrow Boston
G-BYGF27/02/2020BA212Boston London Heathrow
G-BYGF28/02/2020BA283London Heathrow Los Angeles
G-BYGF28/02/2020BA282Los Angeles London Heathrow